หน้าเว็บ

นินทา

นินทาในภาษาจีนมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า

讲坏话 (jiăng huài huà พูดว่าร้าย)
说坏话 (shuō huài huà พูดว่าร้าย)
讲背后话 (jiăng bèi hòu huà พูดจาลับหลัง)
说背后话 (shuō bèi hòu huà พูดจาลับหลัง)

讲 jiăng  กับ 说 shuō  หมายถึง พูด
坏 huài เลวหรือชั่ว
背 bèi หลัง (ส่วนของร่างกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก)
后 hòu ด้านหลัง
话 huà คำวิจารณ์

ตัวอย่าง
女人比男人更爱讲坏话。
nǚ rén bĭ nán rén gèng ài jiăng huài huà.
女人比男人更爱说背后话
nǚ rén bĭ nán rén gèng ài shuō bèi hòu huà.

讲坏话是不值得鼓励的行为。
jiăng huài huà shì bù zhí dé gŭ lì de xíng wéi.
说背后话是不值得鼓励的行为。
shuō bèi hòu huà shì bù zhí dé gŭ lì de xíng wéi.
การนินทาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรส่งเสริม


โครงสร้างประโยคที่ควรรู้

1. 讲 + คนใดคนหนึ่ง + 的坏话
         jiăng ….. de huài huà
        นินทา....(ใครบางคน)

2. 说+ คนใดคนหนึ่ง + 的背后话
        shuō……..de bèi hòu huà 
         นินทา....(ใครบางคน)

ตัวอย่าง

张岚不喜欢别人的坏话
Zhāng lán bù xĭ huan jiăng bié rén de huài huà.

张岚不喜欢别人的背后话
Zhāng lán bù xĭ huan shuō bié rén de bèi hòu huà.
จางหลันไม่ชอบนินทาคนอื่น

有意见当面讲,不要老师的坏话!
yŏu yì jiàn dāng miàn jiăng, bù yào jiăng lăo shī de huài huà.

有意见当面讲,不要老师的背后话!
yŏu yì jiàn dāng miàn jiăng, bù yào shuō lăo shī de bèi hòu huà.
มีความคิดเห็นให้พูดกันต่อหน้า อย่านินทาอาจารย์


อ่านหนังสือแล้วเอามาแบ่งปัน
จากหนังสือ ศัพท์จีนนอกตำรา
อาศรมสยาม – จีนวิทยา