หน้าเว็บ

การสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

云南华文学院海外学生助学金申请办法 
การสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

海外学生 Hǎiwài xuéshēng นักศึกษาต่างชาติ
助学金 เงินทุนช่วยเหลือการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม