บทเสริมกริยาบอกแนวโน้ม 趋向补语

ไวยากรณ์จีน : บทเสริมกริยาบอกแนวโน้ม 趋向补语 Qū xiàng bǔ yǔ

ในภาษาจีนใช้ 来 lái (มา) /去 qù (ไป) เติมหลังคำกริยา แสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของการกระทำ เรียกว่า บทเสริมกริยาบอกแนวโน้ม หรือบทเสริมแนวโน้ม มีสองชนิด ได้แก่

http://chinese2u.blogspot.com

1). บทเสริมแนวโน้มแบบง่าย โดยเติม 来 lái (มา) /去 qù (ไป) หลังคำกริยา
2). บทเสริมแนวโน้มแบบซับซ้อน โดยการเติม 上 shàng (ขึ้น) , 下 xià (ลง),进 jìn (เข้า), 出chū (ออก), 回huí (กลับ), 过 guò (ผ่าน), 起 qĭ (ขึ้น) เหล่านี้เป็นต้น ไว้หลังคำกริยา แล้วค่อยเติม 来 และ 去 โดย 来 แสดงถึงการกระทำดำเนินไปยังทิศทางของผู้พูด ส่วน 去 แสดงถึงการกระทำดำเนินไปยังทิศทางตรงข้าม เช่น

V + 来/去
(1) 你的银行卡是从中国带来的吧!
(2) 我也收到了你们发来的传真。
(3) 我们回来了。
(4) 他们已经进去了。
(5) 麻烦你帮我把护照拿来。

V + 上来/上去/进来/进去/出来。。。。。

(1) 游客们从酒店里走了出来
(2) 我买回来一公斤芒果
(3) 导游拿过去一些啤酒

หากการกระทำมีบทเสริมที่มีบทเสริมแนวโน้มปรากฏบทกรรม เมื่อบทกรรมเป็นคำหรือวลีแสดงสถานที่ ต้องวางบทกรรมไว้ระหว่างคำกริยาและ 来/去 เมื่อบทกรรมเป็นเรื่องราวทั่วไป สามารถวางบทกรรมไว้หน้าหรือหลัง 来/去 ก็ได้

(1) 我们走出酒店
(2) 他跑下楼来


จากหนังสือเรียน 旅游汉语