เครื่องมือค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

11/19/2557

吃香 chī xiāng เนื้อหอม

吃香 chī xiāng เนื้อหอม / เป็นที่ต้องการ / ได้รับความนิยม หรือได้รับความสำคัญ
吃 chī กินหรือรับประทาน
香 xiāng หอม อร่อย

ตัวอย่าง

1. 这种产品在泰国很吃香.
    Zhè zhŏng chăn pĭn zài Tàiguó hěn chī xiāng.
    ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย

2. 复古服饰再度吃香时尚界.
    Fù gŭ fú shì zài dù chī xiāng shÍ shàng jiè
    เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายย้อนยุค ได้รับความนิยมในวงการแฟชั้นอีกครั้ง

3. 她是当今最吃香的电视节目主持人.
    Tā shì dāng jīn zuì chī xiāng de diàn shì jié mù zhŭ chÍ rén
    เธอเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่เนื้อหอมที่สุดในเวลานี้

4. 电脑人才在劳工市场上越来越吃香.
    Diàn năo rén cái zài láo gōng shì chăng shàng yuè lái yuè chī xiāng
   บุคลากรทางคอมพิวเตอร์นับวันยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน


จากหนังสือ ศัพท์จีนนอกตำรา
อาศรมสยาม-จีนวิทยา
图片来自 Eddie Peng 彭于晏网络