Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

ทำไมผู้ชายจีนจึงไม่ชอบสวมหมวกสีเขียว

你说!中国男人为啥不喜欢戴绿帽子?
shuō! Zhōngguó nán rén wéi shà bù xǐhuān dài lǜ màozi?
นายคิดว่า ผู้ชายจีนทำไมถึงไม่ชอบสวมหมวกสีเขียว?

因为戴绿帽子有寓意————老婆有外遇
Yīnwèi dài lǜ màozi yǒu yùyì————lǎopó yǒu wàiyù
เพราะการสวมหมวกสีเขียวมีความหมายแฝงว่า ภรรยามีชู้คำศัพท์จีนคำว่า "นอกใจ"

นอกใจ มีความหมายตรงกับคำจีนหลายคำดังนี้


有外心 Yǒu wài xīn
起外心 Qǐ wài xīn
存外心 Cún wài xīn

有二心 Yǒu èr xīn
起二心 Qǐ èr xīn
存二心 Cún èr xīn